وب سایت مقام
            معظم رهبری
وب سایت ریاست جمهوری
پورتال مردم
استانداری کردستان
سازمان ثبت احوال کشور


عنوان پست سازمانی:رئیس
نام ونام خانوادگي:عثمان اخگر
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:32 سال
تلفن:34521517
نوع استخدام:رسمی
سابقه ایثارگری:رزمنده

عنوان پست سازمانی:معاون امور اسنادهویتی
نام ونام خانوادگي:عثمان بادفر
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:28 سال
تلفن:34521517
نوع استخدام:رسمی
سابقه ایثارگری:جانباز

عنوان پست سازمانی:معاون فناوری اطلاعات
نام ونام خانوادگي:حسین ابراهیمی
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:17 سال
تلفن:34521517
نوع استخدام:رسمی
سابقه ایثارگری:

عنوان پست سازمانی:کارشناس امور هویتی
نام ونام خانوادگي:موسی ریاضی
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:26 سال
تلفن:34521517
نوع استخدام:رسمی
سابقه ایثارگری:برادر شهید

عنوان پست سازمانی:کارشناس مسئول امور هویتی (بخش خاومیرآباد )
نام ونام خانوادگي:اسماعیل محمدی‌پناه
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:13 سال
تلفن:34521517
نوع استخدام:رسمی
سابقه ایثارگری:جانباز

عنوان پست سازمانی:کارشناس امور ثبت وقایع حیاتی
نام ونام خانوادگي:هیوا محمدی
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:11 سال
تلفن:34521517
نوع استخدام:رسمی
سابقه ایثارگری:

عنوان پست سازمانی:کارشناس امور ثبت وقایع حیاتی
نام ونام خانوادگي:شهناز ربوشه
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:3 سال
تلفن:34521517
نوع استخدام:رسمی
سابقه ایثارگری:فرزند شهید

عنوان پست سازمانی:مسئول امور هویتی (امور عمومی )
نام ونام خانوادگي:کژال کارگر
مدرک تحصیلی:فوق دیپلم
سوابق شغلی:17 سال
تلفن:33285825
نوع استخدام:پیمانی
سابقه ایثارگری:

عنوان پست سازمانی:کارشناس امور ثبت وقایع حیاتی(بخش خاومیرآباد)
نام ونام خانوادگي:فریبا مرادی
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:3 سال
تلفن:34521517
نوع استخدام:رسمی
سابقه ایثارگری:فرزند شهید

عنوان پست سازمانی:کارشناس امور ثبت وقایع حیاتی(بخش سرشیو)
نام ونام خانوادگي:محمد ولی‌زاده
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:12 سال
تلفن:33285825
نوع استخدام:رسمی
سابقه ایثارگری:فرزند شهید

عنوان پست سازمانی:کارشناس امور ثبت وقایع حیاتی(بخش سرشیو)
نام ونام خانوادگي:علی محمدی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس
سوابق شغلی:3 سال
تلفن:34823360
نوع استخدام:رسمی
سابقه ایثارگری:فرزند جانباز

عنوان پست سازمانی:کارشناس امور پردازش اطلاعات
نام ونام خانوادگي:محمدشوان عثمان‌پور
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس
سوابق شغلی:3 سال
تلفن:34521517
نوع استخدام:پیمانی
سابقه ایثارگری:

عنوان پست سازمانی:کارشناس امور پردازش اطلاعات
نام ونام خانوادگي:محمدزانیار مرادی
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:3 سال
تلفن:34521517
نوع استخدام:پیمانی
سابقه ایثارگری:

عنوان پست سازمانی:مسئول ثبت وقایع حیاتی
نام ونام خانوادگي:محمداکرم
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:21 سال
تلفن:34521517
نوع استخدام:فتاحی
سابقه ایثارگری:بردارشهید

عنوان پست سازمانی:کارشناس امور پردازش اطلاعات
نام ونام خانوادگي:سیدکمال شیخ‌احمدی
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:16 سال
تلفن:
نوع استخدام:`پیمانی
سابقه ایثارگری:

عنوان پست سازمانی:کارشناس امور پردازش اطلاعات
نام ونام خانوادگي:عالمه فرخنده‌پی
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:3 سال
تلفن:34521517
نوع استخدام:رسمی
سابقه ایثارگری:فرزند جانباز

عنوان پست سازمانی:کاربر امور پردازش اطلاعات
نام ونام خانوادگي:احمد مریدی
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:3 سال
تلفن:34521517
نوع استخدام:پیمانی
سابقه ایثارگری:

عنوان پست سازمانی:سرایدار وپیشخدمت
نام ونام خانوادگي:صباح اخگر
مدرک تحصیلی:دیپلم
سوابق شغلی:2 سال
تلفن:34521517
نوع استخدام:شرکتی
سابقه ایثارگری: