وب سایت مقام
            معظم رهبری
وب سایت ریاست جمهوری
پورتال مردم
استانداری کردستان
سازمان ثبت احوال کشور

چارت نموداری عثمان اخگر
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : رئيس
مدرك تحصيلي : ليسانس
سابقه خدمت : 4/23
تلفن :

چارت نموداری عثمان بادفر
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : معاون
مدرك تحصيلي : فوق ديپلم
سابقه خدمت : 5/18
تلفن :

چارت نموداری بلا تصدی

چارت نموداری بيژن زارعي
نوع استخدام : پيماني
عنوان پست : اپراتور سجلي
مدرك تحصيلي : فوق ديپلم
سابقه خدمت : 9/2 تلفن :

چارت نموداریحسين ابراهيمي
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : برنامه نويس سيستم
مدرك تحصيلي : فوق ديپلم
سابقه خدمت : 9
تلفن :

چارت نموداری عليرضا كريمي
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : مسئول امور ثبت احوال
مدرك تحصيلي : ديپلم
سابقه خدمت : 3/14
تلفن :

چارت نموداری موسي رياضي
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : مسئول امور ثبت احوال روستا
مدرك تحصيلي : ديپلم
سابقه خدمت : 9/16
تلفن :

چارت نموداریبلا تصدی
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : مسئول امور ثبت احوال
مدرك تحصيلي : ديپلم
سابقه خدمت : 3/14
تلفن :

چارت نموداریحامد رستميان
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : كارشناس امور حقوقي و سجلي
مدرك تحصيلي : ديپلم
سابقه خدمت : 10/22
تلفن :

چارت نموداری فايق وفايي
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : سرايدار و پيشخدمت
مدرك تحصيلي : ابتدايي
سابقه خدمت : 7/25
تلفن :

چارت نموداری بلا تصدی

چارت نموداری رضا صالحي
نوع استخدام : پيماني
عنوان پست : اپراتور سجلي
مدرك تحصيلي : فوق ديپلم
سابقه خدمت : 10/2
تلفن :

چارت نموداری بلا تصدی

چارت نموداری محمداكرم فتاحي
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : مسئول امور ثبت احوال روستا
مدرك تحصيلي : ديپلم
سابقه خدمت : 5/13
تلفن :

چارت نموداری بلا تصدی

چارت نموداری هيوا محمدي
نوع استخدام : پيماني
عنوان پست : كارشناس امور ثبت احوال (مسئول بايگاني اسناد سجلي)
مدرك تحصيلي : ليسانس
سابقه خدمت : 11/2
تلفن :