وب سایت مقام
            معظم رهبری
وب سایت ریاست جمهوری
پورتال مردم
استانداری کردستان
سازمان ثبت احوال کشور
آدرس اداره: بلوار 23تيرجنب سازمان آب
شماره تلفن اداره: 0875322016،0875322017،08753232780
شماره فاكس: 08753221516
كدپستي: 6671853397
کروکی: